Observatori i Integrimit Rajonal | CDI
Home » Observatori i Integrimit Rajonal


Partner:
Fondacioni Friedrich Ebert

Donator: Agjensia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile

Ky projekt ka si qëllim ngritjen e një platforme për vrojtimin, mbledhjen e të dhënave empirike, analizën dhe promovimin e integrimit rajonal në kuadrin e bashkëpunimit ndërkufitar, ndërkombëtar dhe ndër-rajonal të Shqipërisë.

Në kuadër të këtij projekti do të identifikohet tipologjia e subjekteve te angazhuara në integrimin rajonal, do të strukturohen kontaktet dhe network-u me burimet e informacionit dhe mbështetësit e integrimit rajonal.

Platforma ORI do të jetë një portal interaktiv brenda portalit shtetiweb.org dhe i cili do të fokusohet mbi integrimin e Shqipërisë në Rajonin e Ballkanit dhe do të sjellë vazhdimisht studime, strategji dhe analiza mbi integrimin rajonal.

Portali ORI

Eventi i lançimit të ORI                                                                                                                                                                     ORI Broshurë

       ori