Observatori i Integrimit Rajonal | CDI
Home » Observatori i Integrimit Rajonal

Partner: Fondacioni Friedrich Ebert

Donator: Agjensia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile

Përshkrimi i Projektit:

Ky projekt ka si qëllim ngritjen e një platforme për vrojtimin, mbledhjen e të dhënave empirike, analizën dhe promovimin e integrimit rajonal në kuadrin e bashkëpunimit ndërkufitar, trans-nacional dhe inter-rajonal të Shqipërisë.
Në kuadër të këtij projekti do të identifikohet tipologjia e subjekteve te angazhuara në integrimin rajonal, do të strukturohen kontaktet dhe networku me burimet e informacionit dhe mbështetësit e integrimit rajonal.
Platforma ORI do të jetë një portal interaktiv brenda portalit shtetiweb.org dhe i cili do të fokusohet mbi integrimin e Shqipërisë në Rajonin e Ballkanit. dhe do të sjellë vazhdimisht studime, strategji dhe analiza mbi integrimin rajonal.

Portali ORI